header kleurtjes 2

(G)MR

MR

De MR is heel belangrijk binnen een school. De MR kan soms de directeur van de school adviseren bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Leest u verder alle informatie in dit boekje.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is voor dit schooljaar als volgt:

Oudergeleding:

Ing Oei (voorzitter)

Demian de Rooij

Fawad Jafari

Abdel El Bacha

Personeelsgeleding:

Jenny Poeder

Jacqueline Dooren

Theo van der Kooi

Frank Meulepas (GMR)

GMR

De stichting heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zoals in de wet is vastgelegd, is de GMR de overkoepelende medezeggenschapsraad van alle scholen die onder de stichting vallen. Met andere woorden: alle medezeggenschapsraden van de scholen zijn in de GMR vertegenwoordigd. De GMR bestaat zowel uit ouders als uit personeelsleden.

Waar de medezeggenschapsraden van de scholen zich richten op het beleid op schoolniveau, houdt de GMR zich bezig met zaken die belangrijk zijn voor alle scholen binnen de stichting. De GMR adviseert en/of stemt in met voorgenomen besluiten van het bestuur. De GMR heeft een adviserende rol en wordt gevraagd instemming te verlenen met de voorgenomen besluiten. De GMR komt zes keer per jaar bij elkaar.

Voor vragen over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kunt u terecht bij de voorzitter, de heer Marco Hofman. U kunt hem bereiken via info@openbaaronderwijsnoord.nl.

Neem contact op met de MR

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.
logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl

X