Missie en visie

School-Dia-1

Missie

Op de IJpleinschool geven we onderwijs met passie, doen we recht aan de specifieke behoeftes van onze leerlingen, waardoor ze zelfverzekerde en actieve burgers worden.

Visie

OBS IJplein streeft naar gelukkige en zelfstandige leerlingen, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij. Dit bereiken wij door een breed aanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.We investeren in relaties, met leerlingen en ouders, met de omgeving van de school en zien dat als voorwaarde om onze doelen te verwezenlijken.Tevens streven we naar werken vanuit leer- en gedragsdoelen, waarbij we uitgaan van de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Instructies en lesstof worden afgestemd op deze onderwijsbehoeften en er wordt systematisch gekeken of leerlingen zich naar vermogen ontwikkelen. Onderwijs- en leerdoelen vormen het uitgangspunt van ons onderwijs, waarbij de methoden en uiteenlopende leer- en instructievormen hulpmiddelen zijn.Ontdekkend leren krijgt een steeds prominentere plaats in ons onderwijs, waarbij de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen leidraad is. Dit is terug te zien in de kaleidoscopische werkwijze in/van de school, de leercarrousel en het sociaal culturele aanbod. Hierbij wordt een beroep gedaan op een aantal belangrijke vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben, zoals samenwerken, creatief denkvermogen, oplossingsgericht werken, zelfregulering en ICT vaardigheden en komen de acht intelligentie-domeinen aan bod. Lessen beeldende vorming en drama worden door een vakdocent verzorgd.Ook de gezondheid van onze leerlingen heeft veel aandacht. We hebben een vakdocent bewegingsonderwijs in dienst, werken samen met het gemeentelijke programma Jump In dat gezond eten en bewegen integreert in lessen en activiteiten van de school.Obs IJplein is een lerende organisatie. Kennis en vaardigheden vormen geen vast gegeven, maar worden beïnvloed door interne en externe factoren. We leren samen om een zo optimaal mogelijk onderwijsklimaat en –aanbod te kunnen blijven verzorgen.

Centrale punten dit jaar en de komende jaren

• Ouderbetrokkenheid
• Verbeteren opbrengsten taalonderwijs (opzetten schakelklas en implementatie Schatkist onderbouw)
• Invoeren PBS gekoppeld aan burgerschapsvorming
• Gezonde school (klimaatbeheersing en ledverlichting)/Jump In (beweging en gezonde voeding)
• 21-e eeuwse vaardigheden (onder andere digitale vaardigheden vergroten van leerlingenen, mediawijsheid en techniek)
• Cultuureducatie (opzetten van derde leerlijn theater)
• Uitbreiden ontdekkend leren
• Uitbreiding leerstofaanbod Engels naar groepen 5 en 6

Zo geeft de school invulling aan de eigen identiteit:

Diversiteit is voor ons een meerwaarde die vorm krijgt in de pedagogische visie en in het vieren van alle culturele achtergronden in de vorm van een jaarlijkse feestdag waarop er aandacht is voor alle culturen. Wij noemen onszelf een kleurrijke school.

Identiteit

Diversiteit is voor ons een meerwaarde die vorm krijgt in de pedagogische visie en in het vieren van alle culturele achtergronden in de vorm van een jaarlijkse feestdag waarop er aandacht is voor alle culturen. Wij noemen onszelf een kleurrijke school.

logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl